Thursday, June 19, 2008

நிலம் பெயர்ந்தவள் - லதா


சமிபத்தில் படித்து , பிடித்திருந்தது !

யாருக்கும் இல்லாத பாலை

போர்

களைத்து நிற்கிறாள் காளி

மணல் காற்றின் வெம்மை வாட்டும்

எல்லையற்ற வெளியில்

ஒவ்வொரு கையாய் வீசுகிறாள்

ஒலியுடன் விழுகின்ற ஆயுதங்கள்

துர்வாரும் இயந்திரங்களின் இசையில்பாடிச் செல்லும்

பலவிதப் பெண்களும்

அவள் வெற்றுக் கரங்களில் கொடிகள்

கட்டிச் செல்கின்றனர்.

பதினெட்டுக் கரங்களிலும்

பாடல்கள்

பல்வேறு மொழிகளில்

செம்மை களைந்து வண்ணங்கள் பூசிய

அவளை

சென்ற இடமெல்லாம் கேட்டனர்

"எந்த நாட்டவள்"

மென்மையேறிய கரங்கள் வலிக்க வலிக்க

கொடிகளால் சுற்றிக் கட்டினாள் அதில்

துப்பாக்கிகள் சொருகினாள்

எவருமற்ற கடல் பரப்பில்

திணை களைந்து நீந்துகிறாள்

உடலெங்கும் புயல் சுமந்து

Sunday, June 8, 2008

Fire in the mountain run run run !!


The weekend events were great fun. The active participation of many volunteers made it all the more colourful.
In the event at crest we encouraged the students to be regular to school and actively participate in games etc.
We played a lot with them and sandwiched these thoughts in between the games.

http://picasaweb.google.com/ivolunteerbangalore/Crest/photo#5209847433549400866

In NELE it was awesome fun to play with the kids and conduct painting competition for them.
It was a great feeling that we could actually bring smile on their faces just by our presence.
It was good opportunity for us as well to revive and revisit our drawing skills :) !
http://picasaweb.google.com/akash.bhattacharya17/AshaKiranaNele

Thursday, June 5, 2008

Tanjore painting
I Cant exactly remember when did i see the first tanjore painting . I have a great fascination and liking for them. The bright colours , sharp features , embossed with gold and semi precious stones . . . . they just appeal to all my asthetic senses of beauty.

I think this liking should have got built over a period of time. The images of the hindu temples like thiruveeteswaran kovil , parthasarathy kovil etc surrounding my house should have created this love for tanjore paintings in me. Infact its the first thing that strikes to my mind when i think of buying a gift to some one. The rasi handloom shop in mylapore is one place which can be visited just for the great fragrance it has. It also showcases few wonderful tanjore paintings . Mostly the very regular classical ones.

I always imagine a house which has a dark brown well crafted wooden furniture in the hall . A beautiful "Unjal" with elephants on the golden chain on the four sides holding it placed in the center.

White walls with huge tanjore painiting in the center . Some green plants at the side. Sum total all that i want to say is i loveeeeeeeeeee tanjore paintings :)

Tuesday, June 3, 2008

Still Learning..This Saturday i had been to swanthana. There were a lot of kids . The cute little ones whose smile is worth millions. These girls are abandoned by their parents for multiple reasons. They are challenged in many ways by the creator. I went there just to spend some time however i happen to learn something which will be a leason for me for my life.


As soon as i entered there was girl who came running towards me shouting "akkkaaaa !!!" , she tried to show me something written in a paper. I could only read what was written in that paper and not what was there in her beautiful mind. I was received like i was known to them from ages. I met the sister had a word with her and came back to the hall where each one of them had a place in some corner . They were trying to grab my attention by loudly smiling , doing some action and waving hands towards me. And few were smart enough to move their wheel chair slowly towards me and didn want to wait for me to look at them. Everyone tried to convey some information to me from the world in which they live. All that i could understand was that they were really very happy to find someone to hear.


We kept chit chatting . They were talking something that i didn understand and i was also talking something which i am sure they might not have understood. But we were in a plane of thoughts and we could read each others mind. We may not have followed what was being said but the unsaid was quite clear to us.


Someone wanted my bright green bangle and someone was already dancing with my kalamkari printed dupatta. Suddenly some noise made me turn and i saw hema had slipped down from her special cycle. She is a 4 year old girl who cannot speak or hear and also mentally challenged. She took some time to realise that she was facing the sky with her legs were raised above her knees. Immediately she started crying aloud. I ran towards her , took her into my arms and was trying to tell her that nothing much happened. I myself was a bit scared as i did not understand how to console her. Now she started to cry in intervals . Sleeping for sometime suddenly getting up and crying and slowing closing her eye lids and again going back to sleep.


After sometime she woke up and when she became really silent i was very happy . Now suddenly something irked me so badly in my left arm and i screamed in pain. It was so sudden that tears started rolling out of my eyes. May be because of the shock or pain i don't know. I could see that it was hema who bit me and she went back to sleep in the same arms very peacefully.


For a moment i didn know how to react. I was helpless and was left clueless why did she do that to me. However i could not react in anyway because i know her state. This dragged me into thoughts for the rest of the week. Most of the time i expect people to react to me in a specific way for various reasons. I break my heads thinking why cant they be good to me for all that i have done to them. Hema thought me an answer that day. She actually thought me an important lesson for my lesson for life which i would have never learnt otherwise.


Each one has reason to react in their own way. Its left to us as to how we want to take it and proceed. We can over react, discontinue their relationship , scold , remain calm , try to become god etc.,


What we still cannot do is to expect some one to be ideally a person whom we have imagined in our minds. Thanks a lot da hema kutty i will never forget you in my life.

For more pictures: http://www.flickr.com/photos/kkube/